Revised: 21 January 2003

Publications

Photos of Traditional Chinese Medicines

Products containing aristolochic acid
Guan Xin Su He Long Dan Xie Gan Wan
Guan Xin Su He Long Dan Xie Gan Wan
Zhiyuan Xinqinkeli (front) (back)
Zhiyuan Xinqinkeli front Zhiyuan Xinqinkeli back
Product containing arsenic
Niu Huang Jie Du Pian  
Niu Huang Jie Du Pian
 
Product containing sildenafil
Wei Ge Wang (Jui Bian Li) tablets (front) (back)
Wei Ge Wang front Wei Ge Wang back
Product containing diclofenac and chlorpheniramine
Gan Mao Tong Sang Ju Gan Mao Pian tablets (front) (back)
Gan Mao Tong front
Gan Mao Tong back
Product containing diclofenac, chlorpheniramine and paracetamol
Shu Xiao Shang Feng Yen Qiao Jie du pian capsules (front) (back)
Shu Xiao Shang Feng front Shu Xiao Shang Feng back
Hide menus
Show menus
0 1 2 4 5 6 7 9 [ /